REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

POŁOWACENY.PL

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Portal Internetowy usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Portalu Internetowego połowaceny.pl, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

 

&1. Definicje

1.      Portal – platforma sprzedażowa oferująca usługi informatyczne dostępu do zakupu przedmiotów poprzez negocjacje cen/składanie ofert za co pobiera opłaty uwzględnione w cenniku znajdująca się pod adresem domenowym polowaceny.pl.

2.      Konto – usługa informatyczna świadczona drogą elektroniczną niezbędna do korzystania przez Użytkownik a z usług Portalu

3.      Użytkownik  – osoba zakładająca konto na Portalu i korzystająca a jego usług po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu,

4.      Administrator -  osoba zarządzająca pracą Portalu na wyraźne zlecenie właściciela Portalu,

5.      Właściciel Portalu/Sprzedawca/Prezentujący – Firma MP PRODUKT II ul. Balicka 56, Kraków NIP 6252356194

6.      Miedziaki –  punkty wykupowane przez Użytkownik a jako Usługa informatyczna, niezbędne do korzystania z funkcji Portalu.

7.      Prezentacja przedmiotu – informacje dotyczące danego przedmiotu po zapoznaniu z którymi Użytkownik  może przystąpić do składania ofert zgodnie z określonymi zasadami w danym modelu sprzedażowym,

8.      Towar, Przedmiot – oferowane za pośrednictwem Portalu produkty do sprzedaży za które Użytkownicy również za pośrednictwem Portalu proponują określoną kwotę pieniężną i zgłaszają chęć zakupu.

9.      Pakiet Miedziaków – oferowana określona ilość Miedziaków mogąca stanowić przedmiot negocjacji,konkursu ofert lub kup teraz,

10.   Model sprzedażowy – rodzaj formy składania ofert za określony przedmiot/plik.

11.   Negocjator – Użytkownik  zainteresowany danym przedmiotem który złożył ofertę zakupu

12.   Oferta – kwota jaką Użytkownik  proponuje za określony towar. Oferta nie jest wiążąca dopóki obie strony nie zaakceptują jej warunków.

13.   Użytkownik  Premium – Użytkownik  który uaktywnił za punkty (Miedźiaki) możliwość dostępu do prestiżowych negocjacji i składania ofert,

14.   Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki świadczenia usług przez Właściciela Portalu

15.   Partner handlowy – podmiot z którym Właściciel Portalu współpracuje w ramach prowadzonej działalności,

16.   SMS – odpłatna lub nieodpłatna wiadomość informacyjna bądź reklamowa przesyłana na telefon komórkowy Użytkownik a. W zależności od rodzaju zamówionej usługi i rodzaju wiadomości SMS, wysłana wiadomość do Użytkownik a może skutkować pobraniem określonej w zakładce moje konto -> powiadomienia ilości Miedziaków z konta Użytkownik a.

17.   SMS powiadamiający – wiadomość sms wysyłana Użytkownik owi który posiada opcję VIP negocjacji, informujący o przebiegu negocjacji za który pobierana jest określona w zakładce moje konto->powiadomienia ilości Miedziaków.

18.   SMS  przypominający – wiadomość sms wysyłany na życzenie Użytkownik a (Użytkownik  musi zaznaczyć opcję powiadomienia przed rozpoczęciem przeyjmowania ofert) przypominający o rozpoczęciu danej prezentacji przedmiotu za który jest pobierana opłata określona w zakładce moje konto->powiadomienia ilości Miedziaków.

19.   SMS informacyjny –  wiadomość sms wysyłany przez Administratora zawierający informacje dotyczące Portalu,

20.   SMS reklamowy – bezpłatna wiadomość sms wysyłana przez Administratora zawierający informacje handlowe Właściciela Portalu lub informacje reklamowe dotyczące Partnerów handlowych,

21.   Kurs Miedziaka  – przelicznik według którego określana jest wartość usługi dostępu do Portalu oraz jego funkcji. Koszt jednego punktu (Miedziaka) jest wyświetlany podczas wpłaty środków i zakupu Miedziaków, może on ulegać zmianie.

22.   Wpłata – zakup usługi informatycznej dostępu do funkcji Portalu poprzez zakup punktów  (Miedziaków) uprawniających do skorzystania z określonych opcji Portalu,

23.   Konto premium – konto uaktywniane przez Użytkownik a na określoną ilość czasu za określoną ilość Miedziaków uprawniające do dostępu do prestiżowych Negocjacji, Konkursu ofert, Akcji, Kup Teraz.

24.   Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną lub SMS polegająca na dostarczeniu do Użykownika informacji o aktualnych nowościach lub informacjach dotyczących działalności Portalu,

25.   UMOWA SPRZEDAŻY -  umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownik iem a Właścicielem Portalu,

26.   Wartość rynkowa – średnia cena sprzedaży danego przedmiotu na rynku polskim,

27.   Nasza cena – cena jaką Właściciel Portalu proponuje za dany przedmiot, podlegająca negocjacją,

28.   Cena – ostateczna kwota sprzedaży przedmiotu zaakceptowana  przez obie strony negocjacji,

29.   Nabycie – zgoda na zapłatę ceny w zamian za dany przedmiot którego cena dotyczy,

30.   Bony – kody dzięki którym Użytkownik  może doładować konto Miedziakami bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bony mogą być oferowane Użytkownikom w ramach promocji jak i generowane przez samych Użytkownik ów i odstępowane do użytku innych Użytkownik ów Portalu,

&2. Postanowienia ogólne

1.      Właściciel udostępnia Użytkownik owi platformę oferującą odpłatne oraz nieodpłatne usługi informatyczne umożliwiające dostęp do Portalu, składanie Ofert na zakup przedmiotów z wykorzystaniem modeli sprzedażowych oraz innych opcji pod warunkiem przestrzegania przez niego niniejszego Regulaminu.

2.      Wysokość opłat, za usługi o których mowa w pkt. 1 powyżej zależy od zakresu funkcji z jakich Użytkownik  Portalu chce skorzystać.

3.      W celu skorzystania z wyżej wymienionych funkcji Użytkownik  dokonuje zakupu Usługi Informatyczej w wybranej przez niego wysokości za którą otrzymuje punkty (miedziaki) które może wykorzystać dowolnie w ramach Portalu. Wpłaty dokonuje się poprzez szybkie przelewy, a  ilość punktów za aktywację poszczególnych funkcji określona jest  na stronach Portalu, lub w informacjach poprzedzających uaktywnienie usługi.

4.      Niewykorzystane punkty pozostałe na koncie Użytkownik a nie są zwracane. Portal stanowi narzędzie do ustalania cen oraz warunków zakupu pomiędzy Właścicielem ,a Użytkownik iem.

5.      Wszystkie prezentowane w ramach Portalu ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Ceny mogą ulec zmianie w trakcie negocjacji. Ostateczne ceny oraz warunki sprzedaży ustalane są przez strony w trakcie negocjacji i składania ofert oraz muszą być przez strony zaakceptowane.

6.      W celu korzystania przez Użytkownik a z Portalu muszą być spełnione przez niego następujące warunki techniczne:

a.      urządzenie z dostępem do internetu (komputer PC, Laptop lub inny)

b.      zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa

c.      aktywne konto e-mail lub facebook

7.      Użytkownik  zakładający konto na Portalu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o  zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

8.      Właściciel oświadcza iż poza informacjami związanymi bezpośrednio ze składaniem ofert i informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania Portalu będzie przesyłał także inne informacje handlowe oraz reklamowe (SMS, e-mali) dotyczące działalności Portalu oraz informacje handlowo - reklamowe dotyczące  Partnerów handlowych,

9.      Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownik ów z zakładce „Twoje konto->zarządzaj kontem” oraz dane podane podczas wypełniania formularza do wysyłki.

10.   Użytkownik  w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z usług Portalu poprzez własnoręczne usunięcie konta w swoim panelu Użytkownik a. W przypadku usunięcia konta Użytkownik a  wszystkie jego dane znajdujące się na Portalu zostaną usunięte bez możliwości ich odtworzenia, a pozostałe na koncie punkty (Miedziaki) ulegają przepadkowi.                                .                                         

11.   W przypadku braku zalogowania się na konto Użytkownik a przez Użytkownik a, w okresie 6 miesięcy od rejestracji/ostatniego logowania, konto Użytkownik a zostaje automatycznie usunięte, a pozostałe na koncie Miedziaki ulegają przepadkowi.

12.   Właściciel może wypowiedzieć umowę Użytkownik owi w przypadku naruszenia zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie. W wyżej wymienionym przypadku dochodzi do usunięcia konta Użytkownik a a pozostałe na koncie Miedziaki ulegają przepadkowi.

13.   Właściciel może zablokować czasowo lub trwale konto Użytkownik a w przypadku naruszenia zasad Regulaminu.

14.   Użytkownik  może posiadać tylko jedno konto.

15.   Za złożenie oferty oraz za korzystanie z usług dodatkowych pobierane są od Użytkownik a punkty (Miedziaki) w ilości podanej przy składaniu oferty/aktywacji poszczególnych opcji.

16.   Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zakupem danego przedmiotu. Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie w sytuacji, gdy obie strony potwierdzą jej warunki (Użytkownik  złoży ofertę tylko we wskazany sposób, w jednym z modeli sprzedaży) a Właściciel zaakceptuje ją, co następnie potwierdzi Użytkownik owi odpowiednią informacją w jego panelu. Oferty skaładane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie będą automatycznie odrzucane,

17.   Zabronione jest stosowanie skryptów, robotów oraz innego oprogramowania zewnętrznego  służącego do składania ofert oraz wspomagania procesu składania ofert na Portalu, ingerowanie w działanie Portalu poprzez działania hakerskie, wchodzenie na konta innych Użytkownik ów, zdobywanie i generowanie bonów inny sposób niż określone w tym regulaminie.

18.   W przypadku podejrzenia stosowania przez Użytkownik a zewnętrznego oprogramowania służącego do wspomagania składania ofert na Użytkownik a mogą być nałożone ograniczenia lub jego konto może być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy,

19.   Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży przedmiotu w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszeń postanowień regulaminu

20.   W przypadku gdy Użytkownik  nabył prawo do nabycia przedmiotu i uiścił zapłatę, a dany przedmiot nie może być sprzedany z powodu uszkodzeń lub innych przeciwności nie zależnych od Właściciela, Użytkownik owi będzie zaproponowany przedmiot zastępczy. W przypadku gdy Użytkownik  nie wyrazi zgody na otrzymanie przedmiotu zastępczego Właściciel wypłaci Użytkownik owi kwotę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu,

21.   Hasło Użytkownik a powinno składać się z co najmniej 8 znaków, posiadać małe i duże litery oraz jeden znak specjalny. Użytkownik  ma obowiązek chronić swoje dane do logowania na Portalu i nie podawać ich osobą trzecim.

22.   Właściciel nie bieże odpowiedzialności za działania i szkody wyrządzone przez osoby trzecie z powodu niedostatecznego zabezpieczenia konta przez Użytkownik a ( udostępnienie danych do logowania osobie trzeciej, ustawienie hasła nie spełniającgo kryteriów, pozostawienie danych do logowania na innym komputerze, pozostawienie danych do logowania zapisanych w miejscach dostępnych dla osób trzecich, niedostateczne zabezpieczenie swojej skrzynki e-mail).

23.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań hakerskich.

 

&3. Modele sprzedażowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSZYSTKICH MODELI SPRZEDAŻOWYCH

1.      Składanie ofert na Portalu odbywa się tylko za pośrednictwem modeli sprzedażowych. Oferty składane w innej formie m.in. drogą mailową, telefonicznie, osobiście ani listownie nie będą skuteczne.

2.      Każda chęć zakupu przedmiotu w modelach sprzedażowych (oprócz akcji) musi być potwierdzona przez Użytkownik a w jego panelu.

3.      W przypadku braku potwierdzenia chęci zakupu oraz braku wpłaty wymaganej kwoty w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, ofertę złożoną przez Użytkownik a uznaje się za nieważną.

4.      Prezentujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości składania ofert w danym modelu sprzedażowym wyłącznie dla Użytkownik ów posiadających konto Premium. Przedmioty premium są oznaczone poprzez czerwony znaczek „Prenium” znajdujący się w opisie przedmiotu.

5.      Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Użytkownik ów mogących przystąpić do składania ofert poprzez wprowadzenie jednorazowych kodów uprawniających do możliwości składania ofert, informacja o ograniczeniach dostępu do składania ofert jest zawarta w Prezentacji przedmiotu.

 

NEGOCJACJE

1.      Składanie oferty przez Użytkownik a rozpoczyna się od 1 zł i opiera na proponowaniu wyższej ceny niż cena aktualna poprzez postąpienia o wybrane przez Użytkownik a kwoty. Każdorazowo od Użytkownik a podczas przystępowania do Negocjacji jest pobierana określona podczas odkrywania aktualnej ceny liczba Miedziaków. Dopiero po odblokowaniu aktualnej ceny Użytkownik  może zaproponować ofertę wyższą od tej obecnie zaproponowanej (za zaproponowanie wyższej kwoty są pobierane punkty z konta Użytkownik a w wysokości podanej podczas składania oferty). Po odblokowaniu aktualnej ceny jest ona widoczna dla Użytkownik a przez 20 sekund od momentu jej odblokowania.

2.      Podczas trwania Negocjacji, zarówno aktualnie złożona oferta jak i zakładka ze złożonymi ofertami jest zablokowana dla Użytkownik a do czasu zakończenia negocjacji chyba że Użytkownik zdecyduje się na uruchomienie odpłatnej opcji Vip negocjacji za określoną liczbę Miedziaków pobieraną z konta Użytkownik a. Korzystanie z tej funkcji powoduje, że Użytkownik widzi zarówno aktualnie złożoną ofertę jak i cały przebieg składania ofert, nie musi każdorazowo odkrywać aktualnej ceny za dany Produkt. Uaktywniając opcję Vip Negocjacji Użytkownik  jednocześnie aktywuje powiadomienia o każdej ofercie złożonej w danej Negocjacji w formie SMS, za który z jego konta pobierana jest określona w zakładce Powiadomienia SMS, ilość Miedziaków. Status negocjatora Vip trwa aż do końca danej Negocjacji.

3.      Użytkownik  uaktywniający usługę VIP Negocjacji może również uaktywnić usługę Vip Gold. Użytkownik  Vip Gold otrzymuje dodatkowe możliwości oferowania kwoty za dany przedmiot.

4.      Negocjacja trwa do chwili osiągnięcia kwoty za jaką Właściciel chce sprzedać przedmiot lub jeżeli w czasie podanym w danej Negocjacji żaden z Użytkownik ów nie zdecyduje się na złożenie wyższej oferty.

5.      Użytkownik  może zaproponować wyższą cenę za przedmiot cena proponowana przez Właściciela. Użytkownicy, Negocjatorzy Vip i Vip Gold mogą składać nieograniczoną ilościowo liczbę ofert. Najwyższa złożona oferta jest ofertą wiążącą.

6.      W przypadku złożenia oferty na taką samą kwotę przez większą liczbę Użytkownik ów, o nabyciu przedmiotu decyduje czas złożenia oferty (obowiązuje czas zarejestrowania złożenia oferty w systemie)

7.      W przypadku gdy dwoje Negocjatorów złoży takie same oferty Miedziaki zostają pobrane z konta obu Użytkownik ów.

8.      Po zakończeniu Negocjacji oferta która wygrała jest wyróżniona na liście złożonych ofert.  Użytkownik  musi potwierdzić chęć zakupu za zaproponowaną kwotę w swoim panelu.

KONKURS OFERT

9.    Podczas prezentacji przedmiotu, Użytkownicy mogą składać oferty za dany przedmiot poprzez przystąpienie do konkursu ofert i wpisanie kwoty za jaką chcieliby kupić prezentowany przedmiot. Każdorazowo za złożenie oferty pobierana jest określona w okienku przed złożeniem oferty ilość Miedziaków z konta Użytkownik a. Zakładka ze złożonymi ofertami jest zablokowana dla wszystkich Użytkownik ów do czasu zakończenia prezentacji przedmiotu.

10. Przedmiot zostaje sprzedany za najwyższą zaproponowaną ofertę w danym konkursie.

11. W przypadku złożenia dwóch ofert opiewających na takie same warunki, oferta złożona jako pierwsza jest ofertą wiążącą (obowiązuje czas zarejestrowania złożenia oferty w systemie).

12. Zakładka ze złożonymi ofertami zostaje odblokowana po zakończeniu prezentacji przedmiotu.

13. Czas prezentacji oferty odliczany jest przez zegar widoczny podczas prezentacji przedmiotu.

14. Każdy Użytkownik  ma możliwość złożenia nieograniczonej ilościowo liczby ofert.

15. Przed rozpoczęciem prezentacji przedmiotu odliczany jest czas do rozpoczęcia możliwości składania ofert.

16. Możliwość składania ofert jest ograniczona czasowo przez zegar odliczający czas trwania konkursu, który odlicza do 0:00:00. Po upływie wskazanego czasu Konkurs ofert zostaje zamknięty.

KUP TERAZ

17. Podczas prezentacji przedmiotu Użytkownicy składają ofertę kupna przedmiotu po określonej przez Właściciela Cenie zawartej w treści prezentacji przedmiotu.

18. Za opcje złożenia oferty „kup teraz” z konta Użytkownik a zostaje pobrana określona w treści prezentacji przedmiotu ilości Miedziaków.

19. Liczba przedmiotów oferowanych przez Właściciela jest ograniczona i oferowanie określonej kwoty za dane przedmioty trwa aż do wyczerpania ilości oferowanych przedmiotów lub końca czasu sprzedaży.

20. O zawarciu umowy decyduje kolejność składania ofert przez Użytkownik ów.

21. Możliwość składania ofert jest ograniczona czasowo przez zegar odliczający czas trwania, który odlicza do 0:00:00. Po upływie wskazanego czasu Konkurs ofert zostaje zamknięty.

AKCJE

22.   Akcja umożliwia odblokowanie plików oraz opisuje możliwości ich wykorzystania  po odblokowniu.

23.   Użytkownicy w ramach powyższego modelu sprzedażowego oferują określoną w Prezentacji Przedmiotu ilość Miedziaków za dostęp do odblokowania plików.

24.   W jednej akcji może znajdować się kilka plików, z tym że możliwość ściągnięcia kolejnego pliku jest możliwa tylko po złożeniu oferty za plik poprzedni.

25.   Możliwość odblokowania plików trwa aż do zakończenia Akcji przez Administratora. Przed rozpoczęciem Akcji odliczany jest czas do rozpoczęcia możliwości składania ofert. Składanie ofert jest możliwe po wybiciu przez zegar godziny 0:00:00.

 

 

 

& 4. Warunki sprzedaży

1.      Umowa sprzedaży zawierająca jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownik iem.

2.      Ceny przedmiotów obowiązujące Użytkownik a uzależnione są od  modelu sprzedażowego i są to:

a.      pierwsza złożona najwyższa oferta lub pierwsza oferta która osiągnęła cenę za jaką Właściciel zgodził się sprzedać dany przedmiot w poszczególnych Negocjacjach przed upływem czasu ważności oferty;

b.      pierwsza złożona najwyższa oferta w poszczególnym Konkursie ofert przed upływem czasu ważności Konkursu;

c.      cena podana w treści prezentacji przedmiotu „Kup teraz” przed upływem ważności oferty;

3.      Użytkownik  o wyniku przeprowadzonych negocjacji uzyska informację w terminie  do 7 dni od daty zakończenia możliwości składania ofert w swoim panelu Użytkownik a.

4.      Jeżeli oferta Użytkownik a zostanie zaakceptowana przez Prezentującego na koncie Użytkownik a w zakładce „oferty” pojawi się informacja o wygranej z możliwością potwierdzenia chęci zakupu przedmiotu.

5.      W momencie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej po stronie Użytkownik a rodzi się prawo do nabycia przedmiotu po oferowanej przez niego Cenie.

6.      W celu realizacji umowy Użytkownik  zobowiązany jest podać dane do wysyłki przedmiotu w formularzu opcji dostawy i płatności, a następnie po wypełnieniu formularza dokonać płatności za dany przedmiot wraz z kosztami przesyłki.

7.      Prawo do nabycia przedmiotu przez Użytkownik a wygasa gdy Użytkownik  w ciągu 7 dni od daty  zaakceptowania przez Prezentującego oferty Użytkownik a nie potwierdzi go w w/w sposób, lub jeżeli wybierze opcje „Anuluj zakup”.

8.      Zakupiony przedmiot zostanie dostarczony zgodnie z informacjami podanymi w prezentacji przedmiotu do 14 dni roboczych od zaksięgowania odpowiedniej kwoty przelewu na koncie bankowym Sprzedającego.

& 5. Opłaty

1.      Możliwość korzystania z usługi informatycznej dotyczącej dostępu do Portalu, składnia ofert jak i korzystanie z innych funkcjonalności Portalu jest płatne.

2.      Użytkownik  chcący korzystać z opcji Portalu musi dokonać wpłaty za pomocą szybkich przelewów. Kwota wpłaty uzależniona jest od woli Użytkownik a, jednak musi  być zaokrąglona do pełnych złotych i nie może być niższa niż 1 zł.

3.      W celu skorzystania z wyżej wymienionych funkcji Użytkownik  dokonuje zakupu Usługi Informatyczej w wybranej przez niego wysokości za którą otrzymuje punkty (miedziaki) które może wykorzystać dowolnie w ramach Portalu. Wpłaty dokonuje się poprzez szybkie przelewy, a  ilość punktów za aktywację poszczególnych funkcji określona jest  na stronach Portalu, lub w informacjach poprzedzających uaktywnienie usługi.

4.      Wykorzystane przez Użytkownik a punkty (Miedziaki) nie podlegają zwrotowi, prosimy o rozważne składanie ofert i korzystanie z funkcji dodatkowych.

5.      Za każdą wpłatę Użytkownik  wyraża chęć na otrzymanie FV poprzez podanie swoich danych osobowych.

6.      Po dokonaniu przelewu przez Użytkownik a kwota wpłaty zostaje zamieniona na punkty (Miedziaki) według obowiązującego przelicznika (przelicznik może uledz zmianie).

7.      Użytkownik  może dobrowolnie zarządzać swoimi Miedziakami w ramach korzystania z funkcjonalności  Portalu tj. zarówno z funkcji składania ofert, jak i odblokowywania funkcji dodatkowych.

8.      Liczba pobieranych Miedziaków za poszczególne funkcje jest podawana podczas uaktywniania każdej usługi lub bezpośrednio w opisie przedmiotu lub w treści zakładki bezpośrednio podczas dokonania aktywacji danej funkcji.

& 6. Bony jednorazowe:

1.      Bony jednorazowe są generowane w postaci ciągu znaków.

2.      Bon może wygenerować Administrator Portalu i przekazać go  Użytkownik owi lub sam Użytkownik  może wygenerować bon na określoną przez Użytkownik a liczbę miedziaków (ilość miedziaków na koncie Użytkownik a podczas generowania bonu pomniejsza się o liczbę jakie Użytkownik  przekazał na bon).

3.      Użytkownik  posiadający bon może zrealizować go na swoim profilu lub przekazać innemu Użytkownik owi.

4.      Raz zrealizowany bon nie może być zrealizowany ponownie.

5.      Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za zrealizowane bony, które w wyniku niedbałości przez Użytkownik a zostały wykorzystane wbrew woli Użytkownik a.

& 7. Powiadomienia SMS

1.      Użytkownik  oświadcza iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms (Powiadomienia) od Administratora/Właściciela Portalu dotyczących działalności Portalu jak i oferty partnerów handlowych.

2.      Właściciel zastrzega prawo do wysyłania wiadomości SMS, których koszt obniża liczbę Miedziaków na koncie Użytkownik a:

a.      na zgłoszenie Użytkownik a (poprzez uaktywnione opcje powiadamiania o rozpoczęciu możliwości składania ofert),

b.      po uaktywnieniu funkcji VIP negocjacji (powiadomienia o złożonej ofercie),

3.      Koszt wysyłki wiadomości sms-a podany jest w zakładce „Powiadomienia SMS”.

4.      W celu korzystania z usługi wiadomości SMS Użytkownik  jest zobowiązany do uzupełnienia  nr telefonu w panelu z swoimi danymi osobowymi (akceptowane są numery jedynie polskich operatorów),

5.      Wiadomości reklamowe wysyłane przez Portal dotyczące partnerów handlowych są bezpłatne.

& 8.Reklamacje

1.      Właściciel odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.      Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji.

3.      Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Właściciela, Użytkownik  jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej z Właścicielem celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4.      Korzystając z prawa do reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

5.      Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

6.      Każdy Użytkownik  zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§9. Prawo do odstąpienia od umowy

1.      Każdy Użytkownik  zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 30 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2.      Każdy Użytkownik  zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy złożyć stosowne oświadczenie woli Właścicielowi oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Właściciela.

4.      Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Użytkownik  ponosi koszt odesłania Produktu do Właściciela.

5.      Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Użytkownik owi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Właściciela w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

& 10. Forum

1.      Korzystanie z forum jest możliwe jedynie poprzez założenie konta i zalogowanie się na Portalu.

2.      Administrator jak i Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i opinie Użytkownik ów,

3.      Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkownik ów Komentarze.

4.      Zabrania się zamieszkania na Portalu Internetowym Komentarzy niezgodnych z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, mających na celu jego obejście lub naruszających dobre obyczaje, obraźliwych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, godzących w czyjąś własność lub zmierzających do naruszenia praw innych osób, oraz treści o chatakterze erotycznym,

5.      Użytkownik  powinien formułować treści w sposób zrozumiały i poprawnie gramatycznie i ortograficznie,

6.      Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, linków, odnośników do innych stron-portali oraz ofert handlowych,

7.      Administrator ma prawo do kontrolowania, edytowania a nawet usuwania treści i wątków nie spełniających warunków zawartych w regulaminie,

8.      Administrator w razie naruszenia zasad zawartych w regulaminie ma prawo do upomnienia Użytkownik a, zablokowania funkcji wypowiedzi, zablokowania konta lub usunięcia konta,

9.      W przypadku nadużycia warunków korzystania z forum, administrator może zablokować czasowo lub stale możliwość wypowadania się na forum oraz w niektórych przypadkach zablokować lub usunąć konto Użytkownik a.

 

 

 

& 10. Postanowienia końcowe

1.      Właściciel zastrzega sobie prawo do wykonywania prac konserwacyjnych i do czasowego wyłączenia możliwości korzystania z Portalu.

2.      Właściciel ma prawo unieważnić zakończoną Negocjację, Konkurs ofert, Kup Teraz lub Akcję w przpadku:

a.      gdy Użytkownicy biorący w niej udział nie przestrzegali regulaminu,

b.      gdy Użytkownicy lub osoby trzecie ingerowały w działania systemu lub manipulowały wynikiem roztrzygnięcia,

c.      gdy stwierdzono błędne działanie systemu,

3.      W przypadku unieważnienia oferty wszystkie Miedziaki wydane przez Użytkownik ów podczas składania ofert zostają zwracane.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5.      Każdy Użytkownik  posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a.      stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b.      powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

7.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
 i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8.      Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela oraz Użytkownik a umowy sprzedaży.

9.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2018 roku do odwołania.

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO

REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO

POŁOWACENY.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO

POLOWACENY.PL

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych jest MP PRODUKT II ul. Balicka 56, Kraków NIP 6252356194, kontakt@polowaceny.pl

2.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

3.      Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co zdecyduje się Użytkownik, w celu którym może być:

a.      świadczenie usług oferowanych w ramach Portalu;

b.      realizacja umowy sprzedaży;

c.      realizacja zamówień Użytkowników;

d.      marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;

e.      przesyłanie newslettera;

f.       inne prawnie wymagane obowiązki Administratora Danych Osobowych;

g.      uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

 

4.      Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

a.      Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.      Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c.      Twoja zgoda wyrażona na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d.      Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

e.      Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5.      Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

6.      Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.      Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

8.      Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a.      podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.      partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

9.      Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej  Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.      wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c.      marketingowych, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.      do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.      do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.      do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.      Podczas korzystania z Portalu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Danych Osobowych dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 

a.      nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

b.      adres IP;

c.      wersję oprogramowania przeglądarki;

d.      system operacyjny komputera; 

e.      logi systemowe;

 

2.      Ponadto Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak:

 

a.      imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b.      adres;

c.      adres poczty elektronicznej;

d.      numer telefonu kontaktowego

e.      numer NIP:

 

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1.      Właściciel w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Portalu Internetowego oraz w procesie korzystania z usług może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności, w tym:

a.      odpłatne powiadomienia SMS, których koszt pokrywany jest z wirtualnych środków znajdujących się na Koncie Użytkownika.

b.      nieodpłatne powiadomienia zawierające treści handlowe i marketingowe;

2.      Portal Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Portalu Internetowego.

3.      Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Portalu Internetowego.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.      Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Właściciel przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a.      Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b.      Chrome - https://support.google.com/
chrome/answer/95647?hl=pl

c.      Safari - https://support.apple.com/kb
/PH5042?locale=pl_PL

d.      Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/
W%C5%82%C4%85czanie%20i
%20wy%C5%82%C4%85czanie
%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e.      Opera - http://help.opera.com/
Windows/12.10/pl/cookies.html

 

5.      Każdy Użytkownik ma prawo kierować roszczenia, opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji  oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@polowaceny.pl