ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO

REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO

POŁOWACENY.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO

POLOWACENY.PL

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych jest MP PRODUKT II ul. Balicka 56, Kraków NIP 6252356194, kontakt@polowaceny.pl

2.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

3.      Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co zdecyduje się Użytkownik, w celu którym może być:

a.      świadczenie usług oferowanych w ramach Portalu;

b.      realizacja umowy sprzedaży;

c.      realizacja zamówień Użytkowników;

d.      marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;

e.      przesyłanie newslettera;

f.       inne prawnie wymagane obowiązki Administratora Danych Osobowych;

g.      uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

 

4.      Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

a.      Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.      Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c.      Twoja zgoda wyrażona na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d.      Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

e.      Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5.      Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

6.      Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.      Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

8.      Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a.      podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.      partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

9.      Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej  Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.      wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c.      marketingowych, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.      do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.      do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.      do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.      Podczas korzystania z Portalu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Danych Osobowych dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 

a.      nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

b.      adres IP;

c.      wersję oprogramowania przeglądarki;

d.      system operacyjny komputera; 

e.      logi systemowe;

 

2.      Ponadto Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak:

 

a.      imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b.      adres;

c.      adres poczty elektronicznej;

d.      numer telefonu kontaktowego

e.      numer NIP:

 

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1.      Właściciel w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Portalu Internetowego oraz w procesie korzystania z usług może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności, w tym:

a.      odpłatne powiadomienia SMS, których koszt pokrywany jest z wirtualnych środków znajdujących się na Koncie Użytkownika.

b.      nieodpłatne powiadomienia zawierające treści handlowe i marketingowe;

2.      Portal Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Portalu Internetowego.

3.      Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Portalu Internetowego.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.      Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Właściciel przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a.      Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b.      Chrome - https://support.google.com/
chrome/answer/95647?hl=pl

c.      Safari - https://support.apple.com/kb
/PH5042?locale=pl_PL

d.      Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/
W%C5%82%C4%85czanie%20i
%20wy%C5%82%C4%85czanie
%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e.      Opera - http://help.opera.com/
Windows/12.10/pl/cookies.html

 

5.      Każdy Użytkownik ma prawo kierować roszczenia, opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji  oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@polowaceny.pl